HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
8. Actieplan 2024 De doelstellingen van de vereniging worden vooral nagestreefd door navolgende activiteiten. 8.1. Stimuleren belangstelling voor historie Zo mogelijk wederom 5 of 6 verenigingsavonden organiseren, alsmede een excursie naar een historisch van belang zijnde locatie. Twee maal het verenigingsblad maken en verspreiden. Eén tot vier nieuwe (mini-)exposities in de verenigingsruimte. Handhaven van de permanente expositie over de geschiedenis op hoofdlijnen van Arkel en Rietveld, alsmede de huidige vitrinekasten met archeologische vondsten. In de ruimte voor tijdelijke exposities enige keren per jaar een expositie inrichten. Blijvend aandacht besteden aan de geschiedenis van Arkel en de bewoners. Actief meedoen met de landelijke Open Monumentendagen. Experimenteren met nieuwe vormen van publicatie van boeken (digitaal). Overleg met gemeente Molenlanden (voorbeelden: evt. nieuwe straatnamen, indien aan de orde straatnaamborden uitbreiden met een historische aanduiding, overleg met de verantwoordelijke wethouder). Actieve betrokkenheid bij het vullen van de HANCA-database. 8.2. Historisch onderzoek Continueren genealogisch onderzoek. Onderzoek naar de geschiedenis van Arkel in het algemeen. Zo mogelijk samenwerken met partijen die betrokken zijn bij historisch onderzoek. 8.3. Collecties Blijvend inzamelen van historische objecten, illustraties, documenten e.d. Opruimen en ordenen van de depotruimte. Fotograferen en documenteren bezittingen. Herstellen en opknappen van voorwerpen. 8.4. Overleg en samenwerking inzake historische bebouwing en landschappelijke waarde Samenwerken met partijen, waaronder gespecialiseerde organisaties, die betrokken zijn bij het behouden van historische bebouwing en waardevolle landschappelijke gebieden, vooral via en met het Historisch Collectief Molenlanden, het Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, de HANCA-organisatie, de AWN afdeling Lek- en Merwestreek en de zusterverenigingen binnen de gemeente Molenlanden. Eén van de bestuursleden is, als vertegenwoordiger van de Historische Vereniging Arkel en Rietveld, formeel en actief adviseur van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Molenlanden. Overleg en contact met Dorpsraad Arkel over plannen en ideeën ten aanzien van bouwplannen in Arkel en op Rietveld, het veranderen van aanzichten en planologische ontwikkelingen. 9. Slotwoord De vereniging en de werkwijze van de leden worden onder meer gekenmerkt door leergierigheid, gezelligheid, creativiteit, nauwgezetheid bij vastlegging van feiten en informatie, verzameldrift en diepgeworteld besef van de waarde van historische objecten. Deze kenmerken worden gekoesterd.
· · ·
Beleidsplan 2024 Historische Vereniging Arkel en Rietveld Folkertsstraat 2a 4241 BE Arkel Tel: 0622-786634 E-mail: hv.arkel-rietveld@outlook.com Website: www.arkel-rietveld.nl Inschrijvingsnummer KvK: 11050325 Bank: Rabobank Gorinchem Bankrekeningnummer/IBAN: NL20 RABO 0397 2184 78 ANBI-RSIN: 8162 70 752 1. Doelstelling De vereniging zal voornamelijk werkzaam zijn in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, met name in dat deel, dat ressorteert onder de voormalige gemeente Arkel en het buurtschap Rietveld. Conform de statuten van 20 maart 2001, heeft de vereniging ten doel: a. het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van Arkel en Rietveld; b. het verrichten of doen verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie met betrekking tot bovengenoemd gebied; c. het aanleggen, beheren of laten beheren van (een) collectie(s) van oudheidkundige of volkskundige voorwerpen voor zover niet strijdig met de overige doelstellingen van de vereniging; d. het behoud en het beschermen tegen aantasting in de ruimste zin van karakteristieke historisch gegroeide bebouwing, alsmede van de landschappelijke waarde van bovengenoemd gebied; Conform de statuten van 20 maart 2001 tracht de vereniging dit doel te bereiken door: a. het verstrekken van voorlichting en al dan gevraagde adviezen aan bevolking en instanties, zowel particulier als overheid, met name omtrent de in de doelstelling omschreven zaken; b. het ondersteunen van acties die overeenstemmen met de doelstellingen van de vereniging; c. het verwerven, beheren en verzorgen van onroerende goederen, gelegen in bovengenoemd gebied, indien dit voor de doelstellingen van de vereniging van nut zou kunnen zijn; d. het houden van vergaderingen; e. het organiseren van lezingen; f. het houden van tentoonstellingen; g. het attenderen op historisch schoon en het behoud ervan; h. het uitgeven of doen uitgeven van geschriften, dan wel het verlenen van medewerking daaraan; in het algemeen daartoe aan te wenden wettige middelen die zij nuttig of nodig oordeelt. Nadere toelichting. De middelen die de vereniging aanwendt om het doel te bereiken omvatten onder meer: het uitgeven van een verenigingsblad het beschikbaar stellen en bijhouden van een website het (laten) geven van presentaties, eventueel ondersteund met technische hulmiddelen het organiseren van excursies het uitgeven van boeken het bijhouden van een fotoarchief het verzamelen, bewerken en toegankelijk maken van gegevens die nuttig zijn voor familie- en/of stamboomonderzoek; het deelnemen in overkoepelende organisaties, zoals het Historisch Collectief Molenlanden (HCM), de adviescommissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Molenlanden, het Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (HOAV), de HANCA-organisatie (voor historie, archeologie, natuur en cultuur in de Alblasserwaard); het samenwerken met organisaties, die relevant zijn voor het bereiken van de doelstelling (zoals zusterorganisaties en de Nederlandse Archeologie Vereniging (AWN) afdeling Lek- en Merwestreek). Ook willen wij een ontmoetingspunt zijn voor allen die hun kennis van de boeiende geschiedenis van ons dorp en zijn omgeving willen verbreden en verdiepenen dit met ons willen delen. Beleid Het bestuur wil de doelstelling continueren.. 2. Doelgroepen De vereniging richt zich wat betreft (nieuwe) leden op hen die interesse hebben in de geschiedenis van Arkel en Rietveld, op hen die voorwerpen, foto’s, films, documenten aan de vereniging willen schenken (of in bruikleen wil geven) met een relatie tot Arkel en Rietveld en verder op iedereen die belangstelling toont in de geschiedenis van Arkel en Rietveld. De vereniging streeft er naar belangstellenden aan zich te binden door middel van lidmaatschap van de vereniging. De vereniging probeert sponsoren (vrienden) te vinden en te behouden die de vereniging financieel willen ondersteunen. Het verenigingsgebouw is toegankelijk voor alle leden en in aanwezigheid van een of meer leden ook voor derden. Beleid Het bestuur blijft zich richten op dezelfde doelgroepen als voorheen. 3. Beloningsbeleid Bij de oprichting is gekozen voor een reguliere rechtsvorm: een vereniging. Alle werkzaamheden in verenigingsverband, ook die van bestuursleden, gebeuren zonder betalen van manuren. De werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers; hierbij zijn bestuursleden inbegrepen. Door vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen gedeclareerd worden bij het bestuur, mits de te maken onkosten vooraf zijn goedgekeurd door het bestuur. Kernvrijwilligers, die actief zijn op basis van vaste roosters, kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding, conform de fiscale richtlijnen. Beleid Het bestuur is voornemens dit beloningsbeleid te blijven toepassen. 4. Organisatie Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij zijn onbezoldigd en zijn vanwege hun bestuursfunctie tevens vrijwilliger. De praktische uitvoering van de werkzaamheden binnen de vereniging is volledig in handen van vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers. De werkzaamheden zijn verdeeld over werkgroepen. Zo mogelijk participeert in elke werkgroep een bestuurslid. Het bestuur heeft geen concrete plannen de organisatie aan te passen. 5. Huisvesting De vereniging maakt gebruik van diverse gebouwen cq. ruimtes. Bij aanvang 2024: 1. Het Arkels Museum, verenigingsgebouw met exposities. 2. Het Pekellokaal, etalageruimte, werkplaats en bergplaats. 3. Het Boothuis, expositieruimte voor de historische visboot met toebehoren. 4. Depotruimtes, voor opslag en archief. De drie eerstgenoemde ruimtes bevinden zich dicht bij elkaar, op het terrein van de voormalige Zuivelfabriek “De Linge” aan de Folkertsstraat in Arkel. Genoemde ruimtes, met uitzondering van het Boothuis, zijn niet in eigendom van de vereniging en worden gehuurd. Het Arkels Museum, destijds het Kaaspakhuis geheten, is per 4 september 2013 geopend. Het Pekellokaal is toen opnieuw betrokken. Het Boothuis is eveneens van die periode. Deze drie ruimtes zijn te bezichtigen. Beleid De huidige bestaande situatie ten aanzien van Arkels Museum, Pekellokaal en Boothuis continueren. Ook de depotruimtes de huidige functie voor de vereniging laten behouden. 6. Financiën De liquide middelen van de vereniging komen uit jaarlijkse bijdragen van de leden, van sponsoren en van een gemeentelijke subsidie. Incidenteel komen gelden/giften binnen van particulieren, fondsen of andere instellingen. De spontane geldelijke bijdragen in “de bus” bij de uitgang zijn minimaal. Sponsoring in natura, zonder dat hierbij geld aan te pas komt, gebeurt ook. Het bestuur streeft naar een steeds sluitende jaarlijkse begroting, die in de reguliere Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van elk kalenderjaar door de leden geaccordeerd moet worden. In deze vergadering komen ook de balans, de verlies- en winstrekening en de nieuwe begroting aan de orde. Ook deze documenten dienen door de leden goedgekeurd te worden, na kennisneming van de bevindingen van de kascontrolecommissie. Vanaf 2014 is gewerkt aan het krijgen van toezeggingen aan de vereniging door bedrijven en anderen tot financiële bijdragen gedurende meerdere jaren. Hiertoe is toen begonnen met de nieuwe aanduiding “Vriend van Arkel en Rietveld”. Inmiddels zijn diverse vrienden gevonden. Beleid Het bestuur handhaaft de inmiddels bekende vormen van verwerven van inkomsten. 7. Communicatie De vereniging heeft een eigen website: www.arkel-rietveld.nl. Deze wordt actief beheerd door een webmaster. Er is geen reserve-webmaster. Twee keer per jaar verschijnt het verenigingsblad, een A5-boekje met lezenswaardige artikelen en voorzien van illustraties. Dit wordt verspreid naar alle leden en naar diverse relaties. Volgens planning wordt 5 of 6 keer per jaar een verenigingsavond belegd, waarbij presentaties of lezingen worden gegeven en mededelingen worden gedaan. Eén van de avonden bestaat (gedeeltelijk) uit de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voor elke verenigingsavond worden de leden schriftelijk of per e-mail uitgenodigd. De pers krijgt veelal een aankondiging. Het bestuur komt periodiek bijeen voor een formele bestuursvergadering, waarvan notulen worden gemaakt. Ook wordt een beknopt jaarverslag gemaakt, dat tijdens en/of na de Algemene Ledenvergadering in het jaar erop beschikbaar wordt gesteld. Vanaf mei 2015 is de vereniging actief op Facebook. Het doen van een vriendschapsverzoek voor deze eigen Facebook-pagina, “Historisch Arkel Rietveld”, staat open voor iedereen. Zo mogelijk worden boeken of boekjes gemaakt, met onderwerpen en illustraties aangaande de Arkelse en Rietveldse geschiedenis. Het produceren ervan kost geld. Duidelijk is, dat het verkopen van deze boeken/boekjes moeilijk begint te worden: de vraag naar gedrukte publicaties die gekocht moeten worden, lijkt de laatste jaren snel af te nemen. Het is gebruikelijk jaarlijks groep 8 leerlingen van de plaatselijke Brede School uit te nodigen voor een bezoek en rondleiding. Leden en belangstellenden zijn standaard welkom op dinsdagochtenden en dinsdagavonden. Dit zijn de vaste werkmomenten van vrijwilligers. Bezoeken aan het Arkels Museum op andere dagen/tijden zijn op aanvraag te organiseren. Beleid Voortzetten van de eerder gekozen vormen van communicatie. Gestreefd wordt informatie en mededelingen zo veel mogelijk te verstrekken per e- mail. In de communicatie en exposities wordt nadruk gelegd op de periode 1950 – 1980, omdat die jaren de afgelopen periode onderbelicht zijn gebleven. Getracht zal worden door middel van benadrukken van deze periode schenkingen en verhalen te verkrijgen met betrekking tot deze periode.
· · · · · · · · · · · · ·