HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Jaarverslag 2023 van de HV Arkel en Rietveld Opgesteld door Arie de Bruin
De in 2021 ingezette koers om te “verarkelen” (veel meer nadruk op Arkel) werd ook in 2023 voortgezet. De naam “Arkels Museum” werd steeds meer een begrip. Het mogen ontvangen van bedankjes en loftuitingen van bezoekers leidden bij bestuur en overige vrijwilligers tot nog meer trots dan er al was en het zorgt voor nieuwe krachten om verder te gaan. We ontvingen 415 bezoekers, alsmede 30 basisschoolleerlingen en een begeleidster. Het bestuur vergaderde 7 keer. Renie Rieffe trad tijdens de ALV aan als bestuurslid. Door ziekte en andere omstandigheden kon het bestuur, hoewel voltallig, niet allemaal doen wat ze zouden willen. Dit is een uiting van de al enkele jaren aanwezige beangstigende situatie waarin de vereniging zich qua bestuur bevindt. Eind 2023 heeft het bestuur het jubileumjaar 2024 benoemd als het jaar van de waarheid. In dat jaar, met naar verwachting leuke, mooie, interessante activiteiten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, moet de basis gelegd worden voor de komende 25 jaar. Dit houdt vooral in: nieuwe vrijwilligers, nieuwe bestuursleden. De vereniging heeft per 31 december 2023 297 leden en 28 vrienden/sponsors. Hierna volgen de belangrijkste activiteiten in 2023. Deelname in overlegorganen en andere besturen: In een zevental regionale overlegorganen werd deelgenomen of een bestuurslidmaatschap vervuld. Steeds terugkerende activiteiten Bestuursleden en overige vrijwilligers hebben ook in 2023 weer talrijke, steeds terugkerende activiteiten ontplooid, zoals: - verzorgen fotoarchief, papieren archief en de collectie objecten, - schoonmaken, - genealogisch onderzoek, - verbouwingen, aanpassingen, - gastvrouw/gastheer zijn, - exposities, - overleg/afstemming met (alle) vrijwillig(st)ers, - besturen van de vereniging. Activiteiten op verzoek van de gemeente - Deelnemen aan de gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit. - Deelnemen aan het project “Actualisatie en harmonisatie gemeentelijk monumentenbeleid”. - Verantwoording afleggen vanwege verkregen subsidie voor het “Arkels Wandelboekje”. Activiteiten specifiek voor leden Veel energie werd gestoken in de twee Verenigingsbladen (nrs. 49 en 50), de ALV op 14 maart, de excursie naar het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht op 9 juni (met 13 deelnemers), een welkomstbijeenkomst voor nieuwe leden (25 nov.) en het voorbereiden van zes ledenavonden met presentaties: 10-1 Baggeren, de wondere wereld van de waterbouw (Remco van der Ven en Bas de Goeij) 28-2 Verborgen verleden van Arkel (Joan van Pelt) 11-4 Zand, grint en de historische binnenvaart (Ko Blok) 23-5 De post (Gerard van Brakel) 24-10 Maarten van Rossems’ plundertochten door Holland, Brabant en Vlaanderen (Sander Wassing) 28-11 Een reis door het verleden (André van Veen) Tijdelijke exposities Tot 1 april liep nog de expositie “450 jaar kerken in Arkel”. Vanaf 27 april was er een expo over modelspoorbouw, verzorgd door Eef Mulligen en Rob Vendelbosch, met een bijdrage van Henk de Kok. Begin september startte de expo “Arkel 100-1040”, die doorloopt tot in 2024. Voor alle tijdelijke expo’s is grote dank verschuldigd aan Cees van Andel en andere vrijwilligers. Activiteiten voor bezoekers en belangstellenden - Openstelling Arkels Museum op dinsdagen, zaterdagen en tijdens Feestweek Arkel 1040 (9-16 sept.). - Ontmoetingsmoment in het museum direct ná de plechtigheid op 4 mei (45 bezoekers). - Klassendag (8 september), met ca. 30 leerlingen. - Open Monumentendag (9 september). Overige, bijzondere activiteiten: - Bij de 4 mei-plechtigheid in Arkel hebben Cees van Andel en zijn kleindochter een bloemstuk gelegd. - Uitreiken boek over WO-2 aan kinderen groep 8 van de Arkelse school (4 juli), in bijzijn van J. van Daalen. - Bijeenkomst en onthulling nieuw informatiebord nabij locatie van in WO-2 neergestort vliegtuig (22 juni). - Aanleveren van informatie en foto’s (bijv. aan Comité Arkel 1000, buurtvereniging Schotdeuren). - Aanschaf laptop. - Aanpak vochtprobleem in het museumgebouw. - Deelname aan Rabo Club-actie. - Life-interview Klok-radio (26 oktober). - Voorbereidingen voor het gaan werken met een Collectiebeheersysteem en Wifi. - Voorbereidingen voor een nieuwe vorm van het Verenigingsblad (met redactiecommissie). - Voorbereidingen voor het jubileumjaar 2024 (met jubileumcommissie). - Voorbereidingen voor een omvangrijke project: museumbezoek schoolkinderen in 2024. Arie de Bruin, 30 januari 2024