Financieel Verslag 2022 Historische Vereniging Arkel en Rietveld
HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Administratiekosten Excursie Woudrichem 2.624,00 € Bezoek Visserijmuseum 107,00 € Inkoop kleurboeken
Balans per 31 december 2022 DEBET materiële vaste activa gereedschappen 0 kantoorinventaris 0 uithangbord 668 668 Voorraad boeken 500 500 Vorderingen nog te ontvangen 278 vooruitbetaalde posten 1.798 2.076 Liquide middelen Banken 60.433 Kas 55 60.488 CREDIT Eigen vermogen; vermogen 5.619 reserveringsfonds 16.000 reserveringsfonds erfenis B. van Raaij 41.639 63.258 Schulden vooruit ontvangen 0 overige nog te betalen 474 474 Totaal 63.732 63.732 Winst- en verliesrekening 2022 Baten Contributies 4.811 subsidie 2.401 sponsoren 4.362 boeken 183 sponsor leden 788 gift Rabobank, grote clubactie 440 gift leden 750 gift gasten 158 sponsorclicks 199 rente bank 22 diverse opbrengsten 826 14.940 Lasten kosten huisvesting 10.152 klein gereedschappen 407 kantoorkosten 295 verzendkosten 182 kosten website 100 advertentiekosten 211 verenigingsblad 1.050 zaalhuur ledenverg. 125 kosten lezingen 238 representatie 594 verteer 152 bankkosten 206 overige kosten 12 13.724 Bijzondere lasten afschrijving gereedschap en kantoorinventaris 500 afschrijving voorraad boeken 500 1.000 Resultaat 216 Totaal 14.940 14.940