Galerie
HISTORISCHE VERENIGING ARKEL EN RIETVELD
Onze ledenvergaderingen vinden plaats in
“De Lingehof” aan de Harpstraat Algemene ledenvergadering 2020 zaal 2, aanvang 20.00 Agenda 1 Opening 2 Notulen vergadering 11 februari 2020 3 Ingekomen stukken en mededelingen 4 Jaarverslag 2020 5 Financieel verslag 2020 6 Verslag van de kascommissie (dhr. M.J.Mollema en dhr. J.J.H. van Geffen) 7 Benoeming nieuwe kascommissie: Dhr. J.J.H. van Geffen nog een jaar 8 Activiteiten 2021 9 Bestuursverkiezing: Aftredend Dhr. H. C. Gaikhorst, herkiesbaar Dhr. C. van Andel, herkiesbaar tot eind 2022 Het bestuur draagt Arie de Bruin voor als nieuw bestuurslid Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering worden ingebracht 1 Verenigingsblad 2 Rondvraag 3 Pauze 4 Power Point presentatie “Boeren, Burgers en Buitenlui” 5 Sluiting. Wij zien u graag op 12 oktober. Peter Zijderveld, secretaris.